April 10: Sand Mountain forecast

April 10: Sand Mountain forecast